Protokoll fra ordinær generalforsamling i Maridalsveien Borettslag
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Møtedato: 09.05.2018
Møtetidspunkt: 18:00
Møtested: Akerselva Sykehjems lokaler
Til stede: 44 andelseiere, 4 representert ved fullmakt, totalt 48 stemmeberettigede.
Forretningsfører OBOS, ble representert ved Johnny Ademaj.
Møtet ble åpnet av Michael T. N. Møller.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Konstituering
A Valg av møteleder
Som møteleder ble Johnny Ademaj foreslått.
Vedtak: Valgt
B Godkjenning av de stemmeberettigede
Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter
som bevis for at vedkommende eier er til stede.
Vedtak: Godkjent
C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne
Som fører av protokoll ble Anton Wallin foreslått. Som protokollvitne ble
Nina Strandvik og Tone Caroline Knee foreslått.
Vedtak: Valgt
D Godkjenning av møteinnkallingen
Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære
møtet for lovlig satt.
Vedtak: Godkjent
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2017
A Behandling av årsrapport og regnskap
Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2017 ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Vedtak: Godkjent
B Overføring av årets resultat til balansen
Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.
Vedtak: Godkjent
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Fastsettelse av godtgjørelser
Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 300.000,-.
Vedtak: Godkjent
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Maridalsveien Borettslag

4. Behandling av innkomne forslag og saker
A) TRENINGSROM
Forslagsstiller: Styret
Styret foreslår å etablere et enkelt, men effektivt treningsrom på ca. 40 m2
i et ledig
kjellerlokale – for eksempel i 231. Rommet vil være tilgjengelig for alle andelseiere.
Vi har sett for oss et par tredemøller, spinning-sykler og det mest nødvendige utstyret for å
få trent et helkroppsprogram. Det er lagt vekt på at apparater og utstyr skal kunne brukes av
både nybegynnere og mer erfarne brukere.
En leverandør av treningsutstyr i Oslo har sendt oss et uforpliktende tilbud og styret ber
Generalforsamlingen om et samlet budsjett på 250 000,-. Budsjettet skal i tillegg til utstyr og
maskiner, dekke utgifter i forbindelse med klargjøring av lokalet.
Dette tiltaket kan finansieres av oppsparte midler.
Komplette retningslinjer for bruk utarbeides dersom forslaget blir vedtatt.

Forslag til vedtak: Det etableres et treningsrom i et ledig og passende kjellerrom
med et budsjett inntil kr. 250 000. Midlene tas a oppsparte midler.

Vedtak: Styrets forslag vedtatt mot 16 stemmer

B) GJESTEHYBEL I DET GAMLE STYREROMMET I 233 B
Forslagsstiller: Styret
Etter borettslaget fikk velferdslokalet i 2005, har styremøter hovedsakelig blitt holdt der,
fremfor i det gamle styrerom i kjelleren i Maridalsveien 233 B. Styrerommet har derfor stått
ubrukt gjennom flere år. Det er allerede pent innredet med te-kjøkken, bekledte vegger og
gulv. Det er også montert eget WC.
Styret foreslår at styrerommet bygges om slik at det i stedet for kan brukes som en
gjestehybel. Det er mange som har tilreisende foreldre og venner. Dessverre er det ofte noe
trangt å ha overnattende familie eller gjester i en liten ettroms- eller toroms leilighet. Styret
ser for seg at mange ville sete pris på om tilreisende familie eller venner kunne leie en
gjestehybel en dag eller to – eller for eksempel en helg. En gjestehybel bør ha en enkel
standard med te-kjøkken, WC og dusj. Dessuten to enkelte senger som kan settes sammen
til en dobbeltseng samt et spisebord. Dyner og sengetøy må andelseierne selv stå for.
Leieprisen settes lavt og til kostpris. På samme måte som for velferdslokalet, setter man seg
opp på venteliste hos vaktmester, og betaler samtidig et mindre depositum
For at nåværende styrerom skal kunne benyttes til en gjestehypel, må det settes inn større
vindu med lysgrøft og det må lages en dusj. Styrerommet må også males og eventuelt få
nytt gulv.
Gjestehybelen vil få en størrelse på ca. 32-33 kvadratmeter. Montering av nytt vindu krever
at det søkes om tillatelse fra Plan og bygningsetaten i Oslo.

Forslag til vedtak: Styret får fullmakt til å etablere en gjestehybel i det gamle
styrerom i 233 B. Det gis et budsjett på inntil kr. 400 000. Midlene tas a oppsparte
midler.

Vedtak: Styrets forslag vedtatt mot 1 stemme

3 Maridalsveien Borettslag

C) ENERGIRAPPORT – FREMTIDIG ALTERNATIV TIL OLJEFYR
Forslagsstiller: Styret
Fra og med 1. januar 2020 e det ikke tillat å bruke mineralsk oljefyr til oppvarming.
Borettslaget bruker i dag to energialternativ. Enten elektrisk kraft eller olje fra to ulike typer
brennere. Den ene brenner bruker mineralsk olje. Den andre er en ny og moderne brenner
som bruker bio olje – men kan også innstilles til andre grønne alternativer som for eksempel
etanol og pelles.
De seneste årene har borettslaget brukt strøm, og bare unntakelsesvis mineralsk olje som
backup løsning. Prisen på bio olje har de seneste årene dessverre vært dyrere enn
mineralsk olje. Med tanke på at borettslaget bruker mye energi til oppvarming, og prisen på
strøm forventes å øke i årene som kommer, bør borettslaget gjøre en grundig vurdering av
hvilke alternative energikilder som kan benyttes utenom strøm og olje. Borettslaget har fått
tilbud om tilkopling til Hafslund fjernvarme, men det forutsetter at borettslaget ikke får lov å
bruke strøm eller bio olje, også selv om disse alternativer skulle være billigere. Per i dag er
fjernvarme en god del dyrere enn strøm, men det kan endre seg strømprisene øker, slik
politikkene legger opp til.
Styret ønsker derfor å bruke perioden fram mot 1. januar 2020 til å utrede ulike alternativer
til oppvarming. Et konkret alternativ kan være jordvarme – eventuelt i kombinasjon med
strøm og bio olje. Styret foreslår derfor at det utarbeides en energirapport som kan kartlegge
aktuelle alternativer og konkret forslå en løsning som generalforsamlingen kan stemme over
i 2019.
På årets generalforsamling ønsker styret fullmakt til at det lages en energirapport. Styret har
allerede innhentet et tilbud på en slik rapport fra bla. Evotek AS på kr. 100 000. Oslo
kommune gir støtte til en slik rapport på inntil kr. 35 000 og gir i etterkant. Rapporten må
lages i fyringssesongen, så det tas sikte på oppstart høsten 2018, og at rapporten legges
frem på generalforsamlingen 2019 med alternativer til tiltak som foreslås.

Forslag til vedtak: Styret skal få utarbeidet en energirapport som skal foreslå
konkrete løsninger til fremtidig oppvarming. Det gis et budsjett på inntil kr. 150
000 som tas av oppsparte midler.
Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt

D) SYKKELPARKERING OM VINTEREN
Forslagsstiller: Christopher Gebs, Maridalsvn. 229 B
Bystyret jobber for en grønnere by med mindre biler, og har i vinter prioritert
fremkommelighet på sykkelveiene. Dette gjør sykkel til en helårsaktivitet for flere. I tillegg blir
el-sykler og transportsykler stadig mer populære, men disse er lengre og tyngre enn
tradisjonelle sykler. Dagens sykkelparkering brukes til snølagring om vinteren og sykler må
derfor bæres opp og ned i kjellerbodene. Vi skulle ønske at Borettslaget lagde noen
sykkelparkeringer under tak, for å gjøre sykkelhverdagen lettere.
Eksisterende sykkelparkering er kun tilpasset tradisjonelle sykler. El-sykler og
transportsykler er tyngre, lengre og bredere enn disse. Vi ser behovet for større plass satt
av til sykkelparkering. En lengre sykkel vil sperre mer av veibanen, og resultatet i dag er at
beboere med transportsykkel låser disse på mindre gunstige steder, som da sperrer for
inngang til fellesområder/ grillplattinger.

4 Maridalsveien Borettslag
Vi ser derfor et behov for sykkelparkering, med større fleksibilitet for ulike typer sykler.
Mener det er viktig at dette tas hensyn til ved planlegging av nye plasser.
Forslag til vedtak:
a) Holde av noen stativer som ikke brukes til snølagring.

b) Gjøre om en eller flere plattinger til sykkelparkering før sykkelstativene
stenges. Ser for meg at det legges ut et slags teppe som beskytter
plattingen mot piggdekk og at det monteres opp midlertidige stativer.

c) Sette opp et ti-talls plasser med en form for overdekning.

Styrets innstilling:
Styret støtter ideen bak forslaget, men foreslår en alternativ løsning med helt nye
overdekkede sykkelplasser.
Styret foreslår at det bygges to mindre overdekkede plasser som en prøveordning med for
eksempel 8-12 plasser i hver. Produsenten av søppelhusene (Weland) lager overdekninger
til sykler som passer nøytralt inn i terrenget og har en utforming som likner på
søppelhusene.
Kostnadene bør kunne dekkes av oppsparte midler. Om forslaget støttes, finner styret to
egnede plasser i borettslaget – eventuelt en større overdekning foran 233A som dekker alle
sykkelplassene – dvs. eksisterende sykkelparkering mot gressplenen med flaggstang. Styret
ber i så fall om å få mandat til å velge beste alternativ.

Styrets alternative forslag til vedtak: Det bygges to overdekkede sykkelplasser
med plass til 8-12 sykler. Kostnadene dekkes av oppsparte midler.

Benkeforslag fra Anne Kristine Dalene: Det samles en sykkelkomite i hver blokk for å
se på muligheter for hensiktsmessig sykkelparkering. Benkeforslag ikke vedtatt.
Vedtak: Ingen av forslagene oppnådde nødvendig flertall.
E) BARNEVOGNSKASSER
Forslagsstiller: Christopher Gebs, Maridalsvn. 229 B
Noen oppganger har svært lite plass til lagring av barnevogner. Vognene er tunge å dra opp
og ned trappene og vi vil fremme forslag om barnevognparkering utendørs. Det finnes
såkalte «barnevognkasser», mobile kasser som kan flyttes rundt. Dette er populært i andre
borettslag i bydelen.
Det er ikke ønskelig med lagring av vogner i oppgangen, de blir raskt til hinder for andre
beboere og i enkelte oppganger er det for trangt. Utendørs lagring av vogner vil også
redusere slitasje på vegger, trapper og dører i oppgangene, samt bidra til at mindre
smeltevann på gulvet om vinteren. Dette er et tiltak i tråd med borettslagets ønske om å
være «et godt sted for store og små».
Sykkelbyprodukter er en mulig leverandør av barnevognkasser. Kassene i tre starter på
9.500,- eksklusiv moms i str. M, prisene øker noe for større størrelser. Stålkassene starter
på 15.000,- eksklusiv moms men dersom flere kasser bygges sammen koster ekstra kasser

5 Maridalsveien Borettslag
12.500,- eksklusiv moms. Prisene gjelder for kjøp av 1 kasse, kvantumsrabatt ved kjøp av
flere.
https://www.sykkelbyprodukter.no/barnevognbokser.html

Forslag til vedtak: Styret kjøper inn noen kasser som en prøveordning som
beboere kan søke om på årsbasis. Kassene er mobile og kan plasserer hvor
vaktmester finner det gunstig, samtidig som de kan flyttes rundt på etter hvilke
blokker hvor behovet finnes. Styret velger type i samråd med vaktmesteren som
må forvalte kassene.

Styrets innstilling: Det er i dag mulig å sette barnevogner under trappen i kjelleretasjen.
Dette kan gjøres uten at de er til hinder for rømningsveier.
Vedtak: Styrets innstilling vedtatt med overveldende flertall
F) KOLLEKTIV AVTALE MED GET
Forslagsstiller: Christopher Gebs, Maridalsvn. 229 B)
Det ble i fjor fremmet et forslag rundt ordningen med en kollektiv avtale for tv og bredbånd.
Jeg er i utgangspunktet ikke imot en slik løsning, men mener styret var lite mottakelige for
kritikken som ble fremmet.
Jeg ønsker å fremme et forslag om at styret ved utgangen av dagens og framtidige avtale
skal følge forbrukerrådets anbefalinger hver gang en ny avtale skal inngås.
https://www.forbrukerradet.no/vi-mener/bredband-og-tv-tips-til-borettslag/ da særlig:
Forslag til vedtak:
a) Undersøke behovet til beboerne
Vi er et borettslag med mange små leiligheter som igjen gir mange
førstegangskjøpere. Bruken av tradisjonell TV er fallende og da særlig i yngre
aldersgrupper. Mange erstatter TV med f.eks Netflix, HBO og andre
strømmetjenester. Om det noen gang vil bli et flertall som ikke ønsker
tradisjonell TV kan man jo aldri vite, men det burde vel undersøkes før en
avtale verdt mange millioner skal inngås. Kan f.eks ha det som en
avstemming på generalforsamlingen året før avtalen går ut. Det bør da
stemmes om TV og Bredbånd hver for seg.
b) Forsøk og hold avtalen løpende eller innenfor 3 år.
Ved løpende avtale må prisen sjekkes mot konkurrentene f.eks. hvert 3. år.
Ikke inngå en avtale med lang bindingstid uten at generalforsamlingen først
får stemme over dette.

Styrets kommentar/innstilling:
Alternativ b) er det dessverre ikke mulig å stemme på fordi nåværende avtale først utløper
01.04.2022.
Som det framgikk at årsberetningen for 2016-2017 (s.35-37), måtte styret ta stilling til to
alternative som følge av at Get endret sin prise og programstruktur. Dette var endringer som

6 Maridalsveien Borettslag
skulle skje per. 01.04.2017. Eksisterende avtale med Get gjaldt fram til 01.09.2018 – dvs.
ytterligere 17 måneder. Endringene medførte at borettslaget:
- enten fortsatte med samme avtale (kr. 399,- per leil. per mnd), men at prisen per
01.04.2017 økte med kr. 34,- pga. endret programpakke struktur
- eller at borettslaget fornyet avtalen for en ny femårsperiode (01.04.2017-01.04.2022) og
prisen gikk ned til kr. 319,- (Start kabel-TV pakke med Get box I dekoder + 25/5 Mbps)
Forskjellen på disse to alternativer var dermed kr. 114. Ingen av alternativene ga
borettslaget mulighet for å bytte leverandør per 01.04.2017.
Dersom borettslaget hadde valgt å fortsatt avtalen med Get fram til 01.09.2018 til en pris på
kr. 433,-, og deretter hadde valgt Canal Digital ville dette alternativet ha kostet borettslaget
kr. 536 848 mer for perioden fram til 01.04.2022 og kr. 689 928 om vi hadde fortsatt med
den opprinnelig Get-avtale. Styret vurdering var det var mest gunstig å forlenge avtalen med
Get til en lavere pris.

Dersom det skulle velges et alternativ med bare Internett, og at andelseierne selv fritt
bestiller kabel-TV blir det til full pris fordi de nevnte priser fra Canal Digital og Get forutsetter
en kollektiv avtale på TV og Internett. Listeprisen per i dag for individuelle kunder hos Get er
kr. 499,- for Start TV-pakke med minidekoder eller kr. 628,- med Get II box. Tilsvarende
priser hos Canal Digital er kr. 469,- pluss etableringsgebyr på kr. 2.990,- (inkl. T.We Box).
Styret tror at det fortsatt er så pass mange som bruker TV (per 03.04.2018 var det 18 i
borettslaget som ikke har hentet en Get-dekoder og 15 som ikke brukte Internett), at det for
de fleste vil bli et dyrere alternativ med en kollektiv avtale på bare Internett, og individuelle
avtaler på Kabel-TV.

c) Styrets alternative forslag til vedtak:
Når nåværende avtale med Get utløper 01.04.2022, ønsker styret å la det
være opp til generalforsamlingen å velge alternativer ut fra de tilbud som da
gjelder. Dvs. borettslaget inviterer til åpen budrunde. Det betyr at borettslaget
innhenter tilbud fra alle aktuelle utbydere av Kabel-TV og Internett.
Borettslaget vil da også oppdatere brukerstatistikken på antall andelseiere
som bruker Internett og antall andelseiere som bruker Kabel-TV.
Tilbudene vil da være basert på:
- Kollektiv avtale på bare Internett (andelseier som ønsker Kabel-TV, velger
selv en utbyder og inngår selv en avtale)
- Kollektiv avtale på bare Kabel-TV (andelseier som ønsker Internett, velger
selv en utbyder og inngår selv en avtale)
- Kollektiv avtale på både Internett og Kabel-TV

Vedtak: Styrets innstilling/alternative forslag til vedtak enstemmig vedtatt

7 Maridalsveien Borettslag
G) SALG AV LEDIGE KJELLELOKALER FOR Å GJØRE LEILIGHETER STØRRE
Forslagsstiller: Tone Caroline Knee, Maridalsvn. 227 B)
Det gamle vaskeri lokalet i blokk 227 oppgang B har nå stått tomt i flere år og brukes pr.
dags dato kun til gjennomgang og oppbevaring av søppel. Vi som familie ønsker å se på
muligheten til å kunne kjøpe opp det gamle vaskerommet med tilhørende gamle søppelsjakt
rom, til utvidelse av boareal.
Dette vil medføre salgsinntekter, noe økt leieinntekt til borettslaget og mindre vedlikeholds
kostnader på tomt kjellerlokale. Vi vil med dette be generalforsamlingen stemme for salg av
disse kjeller-lokalene.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å selge gammelt
vaskeri rom med tilhørende søppelsjakt rom i blokk 227.

Styrets kommentar/innstilling:
Forslaget støttes, forutsatt at prisen er etter takst og at det skal betales husleie for det ekstra
arealet.
Det er behov for større leiligheter i borettslaget og dersom det ledig vaskerom selges til
markedspris etter takst, vil det både gi borettslaget inntekter ved salg, og fremtidige løpende
husleieinntekter på bruksarealet i kjelleren. Dessuten tror styret at verdien på alle leiligheter
vil gå opp fordi intern forkjøpsrett gjør det mulig å flytte til større bolig.
Vedtak: Styrets innstilling vedtatt mot 1 stemme
H) REHABILITERING AV TRAPPEOPPGANGER
Forslagsstiller: Anders Trygg, Maridalsvn. 231 C
Vi lever i ett väldigt bra och välskött borettslag, men slitage i trappuppgångar och trapphus
börjar tillta. Detta är inte någon form av medveten skadegörelse utan snarare dagligt slitage
och nötning. Färg i trappor är sliten och på väggar är det hål av slag från diverse in/
utflyttningar och lägenhetsrenoveringar, en rehabilitering av trapphus och trappuppgångar
kommer att öka intrycket av borettslaget, bokvaliten för andelsägare samt av lägenheter.

Forslag til vedtak:
a) Årstämman ger styret fullmakt att iverksätta en rehabilitering av trapphus
och trappuppgångar.
b) Årstämman ger styret fullmakt att utreda en rehabilitering av trapphus och
trappuppgångar.
Styrets kommentar og alternative forslag:
Styret støtter ikke forslaget.
Vaktmester har siden 2010 løpende malt trappeoppgangene, og etter planen skal
Maridalsveien 225 pusses i år, og ytterligere en ny blokk påbegynnes høsten 2018. Noen
oppganger er allerede pusset opp. Pga. bygging av ny vaktmestergarasje ble det ikke
pusset opp noen oppganger i perioden 2016 og 2017. Men nå som garasjen er
ferdigbygget, vil det etter planen bli pusset opp oppganger i en blokk hvert år.
Det er ikke innhentet tilbud på oppussing av oppganger, men forrige gang de ble pusset opp
samlet i 2014, kostet det kr. 1,5 mill. Formentlig vil det koster nærmere kr. 2 mill. i dag. Dette

8 Maridalsveien Borettslag
vil kreve at borettslaget tar opp lån, og med tanke på at lånebyrden allerede er stor pga. lån
til balkongene er det å foretrekke at vaktmester gjør dette i arbeidstiden.

Styrets alternative forslag til vedtak:
c) Eksisterende løsning med at vaktmester maler oppgangene
(typisk en blokk i året) fortsetter.

Vedtak: Styrets innstilling/alternative forslag til vedtak enstemmig vedtatt

I) BESKJÆRING AV TREET BAK 225 A
Forslagsstiller: Randi Skjørsæter, Maridalsvn. 225 A
Jeg ønsker å beskjære treet utenfor Maridalsveien 225 A på sidene og toppen da treet gir
skygge på balkong. Ved kun å beskjære deler av treet vil treet fremdeles kunne skjerme for
innsyn. Etter hvert som treet vokser vil også flere balkonger bli rammet av skygge noe som
kan gjøre leilighetene mindre attraktive for salg da man antar at de fleste ønsker sol på de
nye balkongene. Det er også fuglereir i treet som lager unødvendig støy.

Forslag til vedtak: Treet bak 225 A beskjæres enten kun toppen på treet,
sidene eller både topp og sider.

Styrets kommentar/innstilling:
Styret anbefaler ikke at treet beskjæres.
Treet står nokså mitt mellom 225 A og 229 A, og fremstår som en sundt og velproporsjonert
flott tre. Det tar mange år før treet får en slik størrelse, og dersom det ikke har sykdommer
eller en alder som tilsier at felling tilrådes, bør det heller ikke beskjæres fordi det vil kunne
skade treet. Størrelsen på treet (basert på diameter) tilsier også at det kan være ”fredet”.
Trimming eller felling forutsetter at dette avklares.
Fuglereir kommer stadig i ulike treer, og vaktmester tar disse vekk forløpende.
Vedtak: Styrets innstilling vedtatt mot 2 stemmer

J) FELLES ”BYTTEBOD” FOR TING ETTER OPPRYDDING I EGEN KJELLER OG
LOFTSBOD
Forslagsstiller: Randi Skjørsæter, Maridalsvn. 225 A
Lage et rom i fellesarealer eller ordne en container hvor folk kan sette fra seg ting fra
opprydning fra boder og loft ved f. eks dugnad. Mange fine ting blir kastet og ødelagt ved
dumping i containere ved opprydning. Dette oppleves lite miljø-vennlig. En mulighet er en
byttebod lagd av en gammel fretex container, alla den som finnes i sagene sentrum.
Forslag til vedtak: Det etableres et eget permanent rom i fellesområder hvor
en kan gi og ta ting eller mer ryddig oppstilling i en container ved dugnad ol. –
eller en permanent byttebod ute på fellesområdene eks ved utegrillene alla
bytteboden på Sagene
Styrets kommentar/innstilling:
Styret støtter ikke forslaget.
Styret mener at det allerede finnes et bedre gratis alternativ gjennom www.finn.no. Dersom
det skal etableres en ordning for bytte av ting som andre vil kaste eller ikke har bruk for, vil

9 Maridalsveien Borettslag
det kunne gi merarbeid for borettslagets vaktmester fordi ting som ingen vil ha, må kastes
av borettslaget. Dersom Finn.no benyttes får brukbare gjenstander lett nye eiere, og ting
som ingen vil ha må eiere selv påse blir kastet.
Vedtak: Styrets innstilling vedtatt mot 2 stemmer

K) DØRMATTER
Forslagsstiller: Julie Ryvarden
Jeg foreslår å gå til anskaffelse av dørmatter ved den felles hovedinngangsdøren i alle
oppgangene i borettslaget. Jeg er usikker på om det er dørmatter i de andre oppgangene,
men det er i hvert fall ikke det i vår oppgang i Maridalsveien 237 A. Jeg er ikke sikker på om
andre irriterer seg over dette, men tenkte det var verdt å komme med et enkelt forslag om
det.
Om vinteren fører dette til at særlig første partiet av trappeoppgangen er våt av snø og skitt
fordi det ikke er noen dørmatte etter inngangsdøren som tar av det verste. Jeg tror det vil bli
litt bedre dersom man får en enkel dørmatte etter hovedinngangsdøren. Det er en billig
investering for en litt mindre sølete inngang.

Forslag til vedtak: Borettslaget skal gå til anskaffelse av enkel dørmatte til
hovedinngangsdørene i alle oppgangene i borettslaget.

Styrets kommentar/innstilling:
Styret anbefaler ikke forslaget.
Dørmatter har tidligere vært vurdert ved flere ulike anledninger, og basert på at borettslaget
har 23 oppganger har styret hver gang konkludert med at nytteverdien dessverre ikke står i
forhold til kostnadene.
I perioder med mye søl og slaps må dørmatte skiftes ekstra hyppig, fordi de hurtig blir våte
og fort mister sin nytteverdi. Dersom de i perioder må byttes så ofte som hver uke vil det
medføre store ekstrakostnader for borettslaget. Våte matter er dessuten tunge å løfte ut og
inn ved trappevask, og vil derfor også kunne medføre økte renholds kostnader.
En løsning med dørmatter blir etter en samlet vurdering uforholdsmessig dyr fordi
borettslaget har svært mange trappeinnganger og kostnadene derfor ikke står i rimelig
forhold til fordelene.
Vedtak: Styrets innstilling vedtatt mot 2 stemmer

L) GRILLPLATTING BAK 227 FJERNES
Forslagsstiller: Stein-Michael Storleer, Maridalsvn. 227 C
Forslag til vedtak: Grillplatting bak 227 fjernes.

Styrets kommentar/innstilling:
Styret ønsker å orientere om at vaktmester allerede høsten 2017 har påbegynte arbeidet
med å fornye grillplattingen med nytt gulv og rekkverk. Materialer ble kjøpt inn siste år. Det
er dessuten montert fire nye lamper på plattingen.
Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt

10 Maridalsveien Borettslag
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Valg av tillitsvalgte
A Som styreleder for 2 år, ble Michael T. N. Møller foreslått.
Vedtak: Valgt ved akklamasjon
B Som varamedlem for 1 år, ble Tore Hoff Dalen foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble Christopher Gebs foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble Eva Nygaard foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble Åsmund Sjelmo foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble Anne Kristine Dalene foreslått.
Vedtak: Valgt ved akklamasjon
C Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:
Delegert Anton Wallin
Varadelegert Hans Arentz
Vedtak: Valgt ved akklamasjon
D Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått
Ingerid Øvreås
Kjetil Bøhlerengen
Pål Fredrik Mitsem
Vedtak: Valgt ved akklamasjon
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Møtet ble hevet kl.: 21:00. Protokollen signeres av
Johnny Ademaj /s/ Anton Wallin /s/
Møteleder Fører av protokollen
Tone Caroline Knee /s/ Nina Strandvik /s/
Protokollvitne